© 2012 Copyright: Ji'nanFangyuan testing instrument Co., Ltd. [Ji'nan testing machine factory research institute] No 276 West of Nanxinzhuang road,Jinan (former No. 72 Jiwei Road) Lu ICP No. 11007139